Elektromagnetiske Fontene ~ Electromagnetic Fountain

fontsketch_l

Sketch of the Electromagnetic Fountain by Per Platou, 2007.

ELEKTROMAGNETISKE FONTENE, Amanda Steggell (no)
Nesten all vår luftbårne kommunikasjom går via elektromagnestiske (radio-)bølger, som former et usynlig elekromagnetisk landskap som omgir oss. Den “Elektromagnetiske Fontenen” (2008) er en interaktiv vannfontene med en mottager som fanger opp de elekromagnetiske feltene som treffer den. Signalene mottakeren får inn brukes videre til å i sanntid kontrollere fontenens vannstråler og lys. Dette gjør at den elektomagnetiske fontenen blir en hele tiden skiftende skiftende vann og lys-koreografi. Fontenen visualiserer de elektromagneiske feltene som omgir den, og inviterer til å reflektere over det usynlige, skiftende eletromagnetiske landskapet som alltid er rundt oss. Kommer du i fontenens nærhet med mobiltelefonen din, kan du påvirke fontenens oppførsel.

I det elektromagnetiske spektrum kjemper private, komersielle og politiske interesser hardt om plassen. Da det Globale posisjoneringssystemet (GPS) kom, gikk elektronisk støttet navigasjon på havet fra å bestå av radiofyr/mottakere å styre etter, og LORAN-C som primære elektroniske navigasjonsverktøy, til GPS. Til tross for GPS-systemets sårbarhet for forstyrrelser fra solstormer og at det er mulig å blokkere signalene med vilje, eller forfalske de, (jamming) har de fleste land lagt ned LORAN-C systemene sine, noe som gjør at det ikke er noe elektonisk navigasjonsmiddel å falle tilbake på, om GPS feiler. Den norske regjering gjorde om en beslutning om å legge ned de norske LORAN-C-stasjonene i januar 2016. Sett i sammenheng med HVIS JEG VAR HAVET, opptrer fontenen til ære for gårsdagens, dagens, og fremtidens navigasjonsteknologier.

OM KUNSTNEREN
Amanda Steggell praktiserer en utvidet form for koreografi som fører til multi – formatert og performansrelaterte uttrykker. Hun har bodd på sin båt i Oslo de siste 5 årene, og er professor i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes arbeid er inspirert av koreografien av ‘littoral’ landskaper (mellom sjø og land), observert gjennom hverdagslige situasjoner. Hva er det som havet trekker inn og drar ut?  Amanda satt i gang Currently med Ross Dalziel (Liverpool , UK) i 2012 , og er koordinator for HVIS JEG VAR HAVET.
www.testingtesting.org

 


ELECTROMAGNETIC FOUNTAIN, Amanda Steggell (uk/no)
Almost every form of our airborne communication travels on electromagnetic waves, forming a part of the invisible electromagnetic landscape that surrounds us. The Electromagnetic Fountain (2008) is an interactive water fountain with a detector that picks up the electromagnetic fields that flow over it. Real time data from the detector controls the fountain’s water jets and lights, generating an ever-changing, water-wise choreography. The fountain visualises the surrounding electromagnetic waves, and invites reflections on the nature of this invisible landscape. When you come close to it with a cell phone you can influence the way the fountain behaves.

The electromagnetic spectrum is a hotly fought over private, commercial and political territory. Since the advent of the Global Positioning System (GPS), marine users have migrated from radio beacon direction finding and LORAN-C as primary electronic navigational aids to GPS. Despite the vulnerability of GPS to solar storm interference and jamming, most countries have closed down LORAN-C transmission, leaving them without a back-up should a situation occur.The Norwegian government reversed a decision to shut down Norway’s Loran-C stations in January 2016. In the context of IF I WERE THE OCEAN the fountain appears as a homage to the diversity of marine navigational technologies – past, present and future.

ABOUT THE ARTIST

Amanda Steggell practices an extended form of choreography that leads to multi-formatted and performance-related expressions. She has lived on her boat in Oslo for the past 5 years, and is Professor of Choreography at Oslo National Academy of the Arts. Her work is inspired by the given choreography of littoral landscapes, as observed through everyday life situations; what is it that the sea pulls out and brings in? She initiated Currently with Ross Dalziel (Liverpool, uk) in 2012, and is coordinator of IF I WERE THE OCEAN.
www.testingtesting.org