Gønnvask ~ Greenwash

gV

Grønnvask @ Standloppa, Kystlaget Viken 2015 (Greenwash @ Kystlaget Viken’s Maritime Fleamarket 2015)

(Scroll down for English)
GRØNNVASK,
 Amanda Steggell (no)
‘Grønnvasking’ er en form for misledende markedsføring der et selskap prøver å fremstå som mer miljøvennlige enn hva som egentlig er tillfelle. ‘Grønnvask’ er et prosjekt som kombinerer tradisjoner for såpekoking som strekker seg tilbake til industrialisering av såpeproduksjon innen hvaloljeindustrien med en moderne vri. Blant ingredienser er sjøvann, tang, kysturter, blomster og forskjellige typer fett. Hver såpeoppskrift forteller en historie, utformet i samtale med sjøfolk og deres beskrivelser av de kvalitetene som en god sjøsåpe bør ha. Publikum lærer hvordan de kann lage egne såper ved å eksperimentere med en online såpekalkulator, og hvordan de kann teste PH verdien av sjøvann og i de såpene som kokes.

Fra kl. 10.00 -12.00 hver dag vil jeg lage såpe med ingredienser fra-, og for bruk i sjøen. Ingrediensene er kanskje ikke akkurat hva de fleste forbinder med renhet, men såpen fungere godt i ferskvann og saltvann, og den bidrar ikke til mer forurensning.

OM KUNSTNEREN
Amanda Steggell praktiserer en utvidet form for koreografi som fører til multi – formatert og performansrelaterte uttrykker. Hun har bodd på sin båt i Oslo de siste 5 årene, og er professor i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes arbeid er inspirert av koreografien av ‘littoral’ landskaper (mellom sjø og land), observert gjennom hverdagslige situasjoner. Hva er det som havet trekker inn og drar ut?  Amanda satt i gang Currently med Ross Dalziel (Liverpool , UK) i 2012 , og er koordinator for HVIS JEG VAR HAVET.
www.testingtesting.org


(English)
GREENWASH
, Amanda Steggell (no)
‘Greenwashing’  is a form of spin in which green PR or marketing is deceptively used to promote the perception that an organisation’s products, aims and/or policies are environmentally friendly. ‘Greenwash’ is a traditional handcrafted soap-making project/workshop with a contemporary twist. Pointing back to the industrialisation of soap making in Oslo and Norway’s whale oil industry, I use locally foraged ingredients such as seawater, seaweed, herbs/flowers and different kinds of fats. Each soap recipe tells a tale. They are designed in conversation with seafarers and their descriptions of the qualities that a good sea soap should possess.

From 10-12 hrs each day I will will demonstrate how to make soap for use in the sea. The ingredients may not be exactly clean, but the soaps should work well in fresh and salt water, and do not contribute to more pollution. Participants may learn how to experiment with an online soap calculator, how to test sea water and follow the PH value of soaps in the making.

ABOUT THE ARTIST 
Amanda Steggell practices an extended form of choreography that leads to multi-formatted and performance-related expressions. She has lived on her boat in Oslo for the past 5 years, and is professor of choreography at Oslo National Academy of the Arts. Her work is inspired by the given choreography of littoral landscapes, as observed through everyday life situations; what is it that the sea pulls out and brings in? She initiated Currently with Ross Dalziel (Liverpool, uk) in 2012, and is coordinator of IF I WERE THE OCEAN.
www.testingtesting.org