Havnelangs foxtrot ~ Harbour Foxtrot

HJVH_harbourFoxtrot

(Scroll down for English)
HAVNELANGS FOXTROT, Karen Eide Bøen (no)
Foxtrot-musikken er ikke nødvendigvis en stil alle kjenner igjen, men du kan ikke unngå å høre at den er laget for å danse og bli glad. Den er på en gammeldags måte oppløftende.

Jeg sitter på et offentlig sted der folk hele tiden kommer forbi, til fots, på sykkel, med hest eller i bil. Jeg spiller musikk fra en gammel grammofon som er ødelagt slik at jeg må bruke en finger for å dytte platen rundt og rundt. Flere forbipasserende foreslår at en urmaker eller antikvar sikkert kan fikse den. Jeg sier at jeg skal forsøke det, men liker samtidig at man må holde platen igang selv for å lytte. Jeg spiller for meg selv, som et akkompagnement til det jeg ser rundt meg. Og folk ser meg. Hvis de smiler, smiler jeg, og hvis de snakker, snakker jeg tilbake, ellers blir blikk utvekslet.

Hovedaktøren er en gammel grammofon av typen Columbia Grafonola 201 som ble funnet sammen med bunkevis av gamle 78-plater i biblioteket til Oslo Maritime Kulturvernsenter på Akershusstranda i Oslo, hvor første versjon av Havnelangs Foxtrot ble utført av Karen Eide Bøen i mai 2016. Roza Moshtaghi fører prosjektet videre under HVIS JEG VAR HAVET.

OM KUNSTNERNE
Karen Eide Bøen er dansekunstner basert i Bergen og Oslo. Hun studerer for tiden ved Kunsthøgskolen i Oslo på master i koreografi hvor hun undersøker lyd, bevegelse og koreografiske metoder. Ved siden av studiene fortsetter hun å utvikle sine prosjekter. Sammen med teaterviter og skuespiller Lise Aagaard Knudsen jobber hun med minner i prosjektet I remember... som presenteres i tett dialog med tilskuere og deltagere i ulike sammenhenger. Karen jobber også sammen med Roar Sletteland for å lage danseforestillingen The Table Turns. Den tar for seg forholdet mellom lyd og bevegelse og mellom klubb- og scenedans, og har premiere på Oktoberdans i Bergen i 2016.

Roza Moshtaghi (Tehran, Iran) er en kunstner basert i Oslo og hun tar for tiden en mastergrad i koreografi ved Kunsthøgskolen. Hun er nysgjerrig på hva som foregår rundt henne og hvordan hun, bygninger, gater, naturen, kropper og objekter generelt reagere eller tilpasser seg til strukturer. Dette definerer hun som collaging, og kan beskrives som en undersøkelse i å visualisere reaksjoner og fortelle dialogen som utveksles mellom strukturer og objekter. Dans går utenfor definerte rammer og man opplever koreografien ikke som et koreografert objekt men som et resultat av en naturlig prosess.


(English)
HARBOUR FOXTROT,
Karen Eide Bøen (no) with Roza Moshtaghi (ir)
The foxtrot music, although to most not recognisable as foxtrot, is quite obviously a music for dancing, and a music for being happy. Lifts you up, but in an old-fashioned way.

Setting the scene.

I am sitting in a public space where people are constantly passing by on foot, by bike or horse or car. I am playing music, on an old gramophone which is broken and I have to use my finger to push the record round and round. Several people suggest I get someone to fix the gramophone, they think a watchmaker or an antiquarian might be able to. I say that I will look into it, but I also like having to be active to listen. I am playing for myself as an accompaniment to what I see. And people are seeing me. If they smile, I smile, if they talk, I talk, or gazes just glide past each other.

The main character is the gramophone Columbia Grafonola 201 found along with stacks of old 78 records in the library of The Maritime Cultural Heritage Centre, Akershusstranda, Oslo, where the first version of the Harbour Foxtrot was carried out by Karen Eide Bøen in May 2016. For “If I were the Ocean” the project is carried on by Roza Moshtaghi.

ABOUT THE ARTISTS
Karen Eide Bøen is a dance artist and performance maker based in Bergen and Oslo. She is currently studying for an MA degree in choreography at Oslo National Academy of the Arts where she is investigating sound, movement and choreographic methods. Alongside her studies she continues to develop the project I remember… together with theatre practitioner Lise Aagaard Knudsen. Memories are the basis for the performance practice, shared and presented in a close relationship with spectators/participants. Karen also works with Roar Sletteland on a dance piece which challenges the tension between music and dance and between social dance and dance as performance: The Table Turns premières at BIT Teatergarasjen in Bergen in October 2016.

Roza Moshtaghi (Tehran, Iran) is an artist based in Oslo, currently studying for the MA degree in Choreography at the Oslo National Academy of the Arts. She is curious about what happens around her and how she, buildings, streets, nature, bodies and objects in general react or adapt to structures. She defines this as collaging, which can be described as a research in visualising reactions, and telling the dialogue between structures and objects. Dance goes outside defined frames and the choreography is comprehended not as a ‘choreographed object’ but as a result of a natural process.