Brev og korrespondanse ~ Letters and Correspondences

HJWW

(Scroll down for English)
BREV OG KORRESPONDANSE,
 Hans-Jørgen Wallin Weihe (no)

Formidlingen av kunst til grupper som vanligvis ikke hverken oppsøker eller er målgrupper for kunstprosjekt er en spennende utfordring. Vi vet mye om dem som oppsøker kunstneriske arenaer. Dermed kan vi også lett se hvem som faller utenfor kunstnerisk formidling. Dette prosjektet fokuserer på utfordringen med å finne dem som faller utenfor, formidle de kunstneriske prosjektet til dem og å stå i kommunikasjon med grupper vi ellers ikke når. Vi har spesielt fokusert på eldre, på små barn og innvandringsgrupper. Formidlingen har vært grenseløs og internasjonal. Håndskrevne brev, postkort og muntlig formidling har vært metoden: Det som kan oppleves som abstrakte og vanskelig tilgjengelig utøvende kunst har vært diskutert med mennesker med stor evne til undring og å stille spørsmål. Dette har ført til en omfattende korrespondanse som nå danner grunnlaget for denne delen av utstillingen. 

Forelesninger:
Virtuell virkelighet og den virkelige virkelighet. (Brev og erfaringsutveksling -)
Kropp, vann og bevegelse. (Brev og erfaringsutveksling -)

Utflukter:
Prosjekt på Lindøya 13 August: Øya, fjorden, folket og livet
Prosjekt Maridalen   14 august: Marka, vannene og menneskene

OM PROFESSOR
Hans-Jørgen Wallin Weihe er professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Lillehammer, tidligere forskningsleder ved Lillehammer museum, foreleser ved en rekke norske og utenlandske lærersteder og har hatt en rekke oppdrag knyttet opp mot utøvende kunstnere. Han er forfatter av en rekke fagbøker, har spesielt arbeidet med spørsmål rundt identitet og landskap, historie, eksklusjon og dem som ekskluderes fra sosiale fellesskap. For tiden arbeider han med et større prosjekt knyttet opp mot minnene etter Alexander Kielland ulykken i 1980 der 123 mennesker mistet livet.


(English)
LETTERS AND CORRESPONDENCES,
Hans-Jørgen Wallin Weihe (no)
Dissemination of art to groups to those who usually neither seek-, or are audiences for art projects, is an exciting challenge. We know a lot about those who seek artistic arenas. Thus, we can also easily see who falls outside artistic dissemination. This project focuses on the challenge of finding those who fall outside, both conveying the artistic project to them and to be in communication with groups we would otherwise have missed. We have particularly focused on the elderly, small children and immigrant groups. Dissemination has been borderless, and directed internationally. Handwritten letters, postcards and oral communication has been the method. This form of communication has led to extensive correspondences. Letters have been exchanged, and what can be perceived as being abstract and difficult in contemporary art practices has been discussed with people with a great ability to wonder and to ask questions.

Lectures:
Virtual reality and the real reality – letters and experience exchanges
Kropp, vann og bevegelse – letters and experience exchanges

Excursions:
Project Lindøya       13 August: Islands, the fjord, folk and life
Project Maridalen   14 august: Forest, water and life

ABOUT THE PROFESSOR
Hans-Jørgen Wallin Weihe is a professor of social work at Lillehammer, former research director at the Lillehammer museum, a lecturer at a number of Norwegian and foreign educational institutions and has held a number of assignments related to performing artists. He is the author of several textbooks, particularly on issues around identity and landscape, history and exclusion, including those who are excluded from social communities. He is currently working on a major project linked to memories following the Alexander Kielland accident in 1980 in which 123 people were killed.