Monumente til Havet ~ Monuments to The Sea

Lightness pics_-1

From Lightness at BBT June 2015, photographer Elisabeth Kjeldahl Nilsson, costumes and visuals Fredrik Floen.

(Scroll down for English)
MONUMENTE TIL HAVET, Pernille Holden, Ann-Christin Berg Kongsness, Marte Reithaug Sterud og Solveig Styve Holte er ei gruppe dansekunstnere som arbeider med interesse for dans som kollektivt uttrykk og kontekstspesifikk koreografi.

Til HVIS JEG VAR HAVET vil kunstnerne skape forgjengelige kroppslige monument dedikert til havet. Monumenta er hendelser og situasjoner som oppstår og blir til i dialog med landskapet. De er tilstede og aktive i den tiden de manifesteres gjennom kroppene våre og i møte med publikum, forgjengelige i det de løses opp og ikke lenger kan oppleves. Til Hvis Jeg var Havet vil kunstnerne skape forgjengelige kroppslige monument dedikert til havet. Monumenta henter inspirasjon fra havet gjennom å oppstå og forsvinne i rytmer gjennom dagen, alltid i bevegelse og samtidig noe vi kan oppleve som en konstant størrelse.

Vi inviterer publikum til å oppleve oss, seg selv og landskapet som likestilte og hvor vi kontinuerlig former hverandre. Monumentene vil skje som performative skulpturer i landskapet, høgtlesning fra vannet, skriving og et deltakande monument der publikum inviterast til å ta del i landskapet og skape et kollektivt monument sammen med oss.

OM KUNSTNERNE

Pernille Holden arbeider med dans og koreografi basert i Oslo. Ho er utdannet fra Skolen for Samtidsdans i Oslo og studerer filosofi ved Universitetet i Oslo. I de senere år har ho vært utøver for koreograf Ingri Fiksdal og turnert både i Europa og USA. Ho har deltatt  i ulike kunstneriske samarbeid som har blitt vist i Norge ved blant annet Black Box Teater, BIT, Avant Garden og Henie Onstad Kunstsenter. Ho har også undervist, jobbet som produsent og vært involvert i ulike diskursive tiltak og var en av initiativtakerne bak festivalen Rethink Dance. Ho har i år mottatt treårig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend.

Ann-Christin Berg Kongsness er basert i Oslo og utdannet i dans og koreografi fra Skolen for Samtidsdans og Universitetet i Stavanger og studerer estetisk teori ved Universitetet i Oslo. Ho har vist arbeida sine, hvor ho fungerer både som koreograf og utøver ved steder som Black Box Teater, Kunsthall Oslo og Henie Onstad Kunstsenter. Ho skriver, organiserer diskursive plattformer og er redaktør for nettstedet framtidsdans.no; en plattform for skriving som koreografisk praksis, så vel som medredaktør av magasinet Koreografi.

Marte Reithaug Sterud arbeider med dans og koreografi med base i Oslo. Arbeidet hennes manifesterer seg gjennom forestillinger, diskursive tiltak, undervisning og delingsplattformer og tekster i publikasjoner. Hun har spilt og vist arbeid blant annet ved Black Box Teater i Oslo, Den Norske Opera, Henie Onstad Kunstsenter og Kunsthall Oslo. Marte er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo og Skolen for Samtidsdans i Oslo og studerer for tiden fag knyttet til feministisk teori ved Universitetet i Oslo.

Solveig Styve Holte  arbeider med å skape og utøve dans og koreografi basert i Oslo. Ho avsluttet en MA i koreografi fra Kunsthøyskolen i Oslo i juni 2015. Hennes avgangsarbeid “Lightness” undersøkte hvordan koreografi kunne manifestere seg i ulike kontekster og var satt sammen av en bok, en serie av seks soloer til Museet for Samtidskunst og et stykke for fire dansere spilt ved Black Box Teater. Hennes kunstneriske praksis består av skriving, publikasjoner og initiering av nye tiltak for å danse sammen og dele kunnskap i feltet, samt foreslå nye koreografiske og estetiske opplevelser til et størrre publikum.


(English)
MONUMENTS TO THE SEA:
 
Pernille Holden, Ann-Christin Berg Kongsness, Marte Reithaug Sterud and Solveig Styve Holte are a group of dance artists that work with the interest of dance as a collective expression and context-sensitive choreography.

For IF I WERE THE OCEAN the artists will create ephemeral bodily/corporeal monuments dedicated to the Sea. The monuments are events and situations that arise and come into being in dialogue with the landscape. They are present and active in the time they are manifested through our bodies and in the meeting with the audience, ephemeral when they dissolve and can no longer be experienced. The monuments get their inspiration from the Ocean through arising and disappearing in rhythms throughout the day, always moving and still being experienced as a constant size.

We invite the audience to experience us, themselves and the landscape as equal and where all of us are constantly changing each other. The Monuments will happen as performative sculptures in the landscape, reading from the water, writing and a participatory monument where the audience are invited to take part in the landscape and form a collective monument together with us.

ABOUT THE ARTISTS

Pernille Holden is  based in Oslo where she works with dance and choreography. She received her  dance education at The School for New Dance in Oslo and studied philosophy at  the University of Oslo.Recent year she has mostly been working as a  performer in the productions of choreographer Ingri Fiksdal with whom she as  toured in Europe and The U.S. Other artistic work manifests through artistic  collaborations shown in venues in Norway such as Black Box theatre, BIT,  Theatre house Avantgarden and Henie Onstad Kunstsenter. She has also been  teaching, worked as a producer, involved in discursive events and was one of the initiators behind the Norwegian dance festival Rethink Dance. This year she is a recipient of a three year Government Grant for Artists.

Ann-Christin Berg Kongsness  is based in Oslo and is educated in dance and choreography from the  School for New Dance and the University of Stavanger. She is currently  studying aesthetic theory at the University in Oslo. She has shown her work where she functions as both choreographer and performer, in venues such as  Black Box Theatre, Kunsthall Oslo and Henie Onstad Art Centre. She also  writes and organizes discursive events and is the editor of the webpage  framtidsdans.no: a platform for writing as a choreographic practice, as well  as co-editor of the magazine Choreography.

Marte Reithaug Sterud works with dance and choreography based in Oslo. Her work manifests  through performances, platforms of discourse, teaching/sharing events and texts in publications and she has performed and showed work at amongst others  Black Box Theater in Oslo, Oslo National Opera House and fine arts centers  such as Henie-Onstad Kunstsenter and Kunsthall Oslo. Marte is educated from  Oslo National Academy of the Arts and The School for New Dance in Oslo and is  currently studying subjects concerning feminism and gender at the University of Oslo.

Solveig Styve Holte works with creating and performing dance and choreography and is based in Oslo. She finished her MA in Choreography from The National Academy of Arts in Oslo in June 2015. Her final MA work “Lightness” explored how choreography could manifest itself in different context and consisted of a book, a series of six solos at the Museum of Contemporary Art and a piece for four dancers played at Black Box Theatre. Her choreographic practice consist both of writing, publishing in different ways, initiating new platforms for dancing together and sharing knowledge, and proposing new choreographic and aesthetic experiences to a greater audience.