Translating Landscapes

Translating-Landscapes2

(Scroll down for English)
TRANSLATING LANDSCAPES, Shi Pratt og Simen Korsmo Robertson
I dette samarbeidsprosjektet har vi utforsket prosesser for å oversette informasjon funnet i og rundt landskapet i Oslo Havn. Med utgangspunkt det historiske aspektet av endringene som foregår i landskapet, startet vi arbeidet med oversettelse av morsetegn som vises på asfalten langs Akershuskaia. Underveis i arbeidet, utviklet vi metoder for å appropriere strukturer fra en annen tid, og å tilpasse disse dagens digitale medier.

Vi undersøkte det litorale landskapet, møtepunktet mellom land og sjø, gjennom observasjon av liv og bevegelse, både synlig og usynlig, i de historiske områdene. Dette gjennom å ramme inn, zoome inn og zoome ut, varsom undersøkelse av auditive og visuelle oppdagelsesturer, dokumentasjon av lyd og visuell informasjon og gjennom persepsjon av den stadige strømmen av lokalbefolkning, arbeidere og turister.

”Du kan aldri besøke samme sted  to ganger.”

OM KUNSTNERNE

Shi Pratt er en koreograf, danser og lærer basert i Oslo. De første 12 årene av sin karriere danset hun for flere verdenskjente israelske dansekompanier, i tillegg til å danse i produksjoner for flere uavhengige koreografer. Da Shi flyttet til Norge i 2010 fokuserte hun på sin karriere som koreograf i tillegg til å danse i egne stykker og som frilanser for forskjellige prosjekter og kompanier. I sitt arbeid søker Shi å integrere bevegelse, lyd, tekst og et rikt visuelt vokabular. Hun har utforsket et kreativt engasjement med andre kunstformer, primært lys, video, kostyme og scenografi. Siden 2008 har hun drevet sitt eget dansekompani Karlsen Pratt sammen med partner Kyrre Heldal Karlsen, der hun virker som koreograf og utøver. Sammen lager de scenekunst og turnerer med eksisterende produksjoner.
www.shipratt.com

Simen Korsmo Robertsen er musiker og koreograf med base i Oslo. Han er utdannet improvisasjonsmusiker og musikkpedagog ved Norges musikkhøyskole og er nå mastergradsstudent på koreografistudiet ved Kunsthøyskolen i Oslo. Med bakgrunn som komponist og pianist har det auditive ofte en sentral rolle i hans koreografiske arbeider. Arbeidene karakteriseres gjerne av konsentrert utforskning i ulike møter mellom bevegelse, rom, lyd, og mennesker.


(English)
TRANSLATING LANDSCAPES, Shi Pratt and Simen Korsmo Robertson
This collaborative project researches the translation process of found elements and the deconstruction of the components that create the landscape. Connecting to the historical aspect of the ever changing landscape of Oslo harbour, we primarily began working by regarding the Morse Code patterns displayed along the harbour walkway. While working on the project we developed a method of appropriating structures from another time to fit the digital media of today.

We looked into the littoral landscape we were working in, the meeting point of land and water, by observing the different public and historical spaces, both seen and unseen, by framing, zooming in and zooming out, through delicate investigation in sound and visual walks, recordings of sound and visuals and the perception of the ever flowing number of locals, workers and tourists.

“You can never visit the same place twice”

ABOUT THE ARTISTS

Shi Pratt is an Oslo based choreographer, dancer and teacher. She spent the first 12 years of her professional dance career dancing for several world renown dance companies in Israel, as well as in the independent choreographers scene. She had already started choreographing at that time. Upon moving to Norway in 2010 she focused on choreographing while continuing to dance in her own pieces as well as freelancing for other projects and companies. Shi is interested in integrating movement, sound, text, and rich visual vocabulary into her work and has explored a creative engagement with other art forms, particularly lights, video, costume and scenography. Since 2008, she has created and performed under the banner of her own company Karlsen Pratt, along with partner Kyrre Heldal Karlsen.
www.shipratt.com

Simen Korsmo Robertsen is a musician and choreographer based in Oslo. He graduated improvisational musician and music teacher at the Norwegian Academy of Music and is now a Masters student at the choreography program at the Oslo National Academy of the Arts. Through his background as a composer and pianist, the auditory often has a key role in his choreographic work. His work is generally characterised by delicate exploration in various meetings between movement, space, sound, and people.