Våkn opp hval! ~ Waking the Whale

(Scroll down for English)
VÅKN OPP HVAL! 
Amanda Steggell (uk/no) med Hroar Hesselberg (no) og Christopher Hinchcliffe (aus)
Jeg har en drøm om å gjenopplive en nise. Jeg ser for meg den lille hvalen som en mytologisk skikkelse. Skjelettet er er hengt opp i stor mørk hall. Lys beveger seg over skjelettet, det kaster skygger som skaper en anelse av bevegelse. Ufattbare lyder strømmer gjennom lufta. Luften beveger seg og støv og andre partikler danser i rundt. Den lille hvalen svømmer, men så sakte at det er på grensen av hva et menneske kan merke. Den ser ut til å svømme gjennom et hav av uendelig tid.

Nisa er et ungt hundyr. Hennes norske kallenavn er ‘Nyttig’. Hun døde i et fiskegarn i nordnorge. Istedenfor å bli kasta ut i havet igjen (som vanligvis skjer), så ble hennes skrott donert til Universitetet i Oslo. En gruppe marinbiologer disikerte henne. Etterpå ble skrotten senket ned under bryggen på Sjøhuset, Bygdøynes, så forskjellige sjødyr kunne rense skjelettet. I løpet av HVIS JEG VAR HAVET skal vi forsøke å sette skjelettdelene sammen igjen. Hvis vi lykkes vil du kanskje oppleve Nyttigs oppvåkning en gang i nær framtid. Med dette prosjektet ønsker jeg å overbevise folk om at hvaler fanget i fiskegarn, eller havarert på kysten kan avdekke verdifull informasjon om dagens status i havet. De burde ikke dø forgjeves, og i live burde de kunne svømme fritt rundt i rent vann.

OM KUNSTNERNE

Amanda Steggell praktiserer en utvidet form for koreografi som fører til multi – formatert og performansrelaterte uttrykker. Hun har bodd på sin båt i Oslo de siste 5 årene, og er professor i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes arbeid er inspirert av koreografien av ‘littoral’ landskaper (mellom sjø og land), observert gjennom hverdagslige situasjoner. Hva er det som havet trekker inn og drar ut?  Amanda satt i gang Currently med Ross Dalziel (Liverpool , UK) i 2012 , og er koordinator for HVIS JEG VAR HAVET.
www.testingtesting.org

Hroar Hesselberg bor i Trøgstad, Østfold, Norge, og er rekvisittmaker, ekspert på speialeffekter, scenograf og stedskunstner – og mye mer! Han har arbeidet med en rekke spille- og kortfilm, festivaler og teaterproduksjoner . Han har jobbet for Forbundet KYSTEN og utformet områder for festivaler i både Frankrike og Norge. I 2014 fikk han i oppdrag å lage installasjonen 200 Årer – en hyllest til kystsamfunnene for å feire 200- års jubileet for uavhengighet på Landsstevene og Maritimt Festival, Bjørvika, Oslo. Hroar er styremedlem i Kystlaget Viken, og har utviklet det romlige konseptet for HVIS JEG VAR HAVET.

Christopher Hinchcliffe er en marinbiolog og fotograf bosatt i Oslo. Han forlot Australia for å studere marinbiologi ved Universitetet i Bergen ( 2008-09 ), og i 2015 fikk han sin mastergrad fra Universitetet i Oslo for sin forskning hvor han sammenlignet huden av vågehval og knølhval. Han underviser i dag nå ved Universitetet i Oslo. Christopher er hovedkonsulent for Våkn opp hval!


(English)
WAKING THE WHALE,
  Amanda Steggell (uk/no), with Hroar Hesselberg (no) and Christopher Hinchcliffe (aus)

I have a vision of bringing a deceased porpoise back to life. I imagine the little whale as a kind of mythological figure. The skeleton is suspended in a large dark hall. Light moves across the skeleton casting shadows that create a sense of motion. Unfathomable sounds flow through the air. The air flows gently and dust-like particles flow with it. The little whale seems to be swimming, so slowly that the sense of motion lies on the limits of human perception. It appears to be swimming through an ocean of time unlimited.

The porpoise is a young female. Her english nickname is ‘Purpose’. She died in a fishing net in North Norway. Instead of being thrown back into the sea (as is usually the case) her carcass was donated to Oslo University. Together with a group of marine biologists she was dissected. Then her carcass was sunk under the jetty of the Sea House on Bygdøynes so that sea creatures could cleanse her skeleton. At IF I WERE THE OCEAN we will try to put the bones of the skeleton back together. If we are successful, you may be able to experience the waking of Purpose some time in the future.

With this project I aim to convince people that whales caught in fishing nets, or found floating or stranded in coastal regions can reveal valuable information about the current status of the ocean. They should not die in vain, and in life should be able to swim freely in clean water.

ABOUT THE ARTISTS

Amanda Steggell practices an extended form of choreography that leads to multi-formatted and performance-related expressions. She has lived on her boat in Oslo for the past 5 years, and is Professor of Choreography at Oslo National Academy of the Arts. Her work is inspired by the given choreography of littoral landscapes, as observed through everyday life situations; what is it that the sea pulls out and brings in? She initiated Currently with Ross Dalziel (Liverpool, uk) in 2012, and is coordinator of IF I WERE THE OCEAN.
www.testingtesting.org

Hroar Hesselberg lives in Trøgstad, Østfold, Norway, and is prop maker, special effects artist, site/set designer – and much more! His work has been featured in numerous feature and short films, festivals and theatre productions. He has worked for the Norwegian Coastal Federation designing sites for festivals in France and Norway. In 2014 he was commissioned to make the installation 200 årer (200 ores) – a tribute to coastal communities to celebrate Norway’s 200- year anniversary of independence at the Maritime Festival, Bjørvika, Oslo. Hroar is board member of Kystlaget Viken. He is site designer of IF I WERE THE OCEAN.

Christopher Hinchcliffe is a marine biologist. and photographer living in Oslo. He left Australia to study marine biology at The University of Bergen (2008-09), and in 2015 he gained a master degree from The University of Oslo for his research on the skin of minke whales, as compared to hump backed whales. He now teaches at the University of Oslo. Christopher is the main consultant for Waking the Whale.